Black and Grey Tattoo done by Danis at Saigon Ink Studio - www.saigonink.netDanis Nguyen

Color / Black & Grey Tattoo
Black and Grey Tattoo done by Danis at Saigon Ink Studio - www.saigonink.net

Black and Grey Tattoo done by Danis at Saigon Ink Studio - www.saigonink.net

(Nouveau Art Tattoo in Single Needle Tattoo Technique)

Đánh giá / Ý kiến
Chưa có đánh giá / ý kiến nào.
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaDanis Nguyen