Black and Grey Tattoo done by Duc Trang at Saigon Ink Studio - www.saigonink.netTrạng

Color / Black & Grey Tattoo
Black and Grey Tattoo done by Duc Trang at Saigon Ink Studio - www.saigonink.net

black and Grey Tattoo done by Duc Trang at Saigon Ink Studio - www.saigonink.net

Đánh giá / Ý kiến
Chưa có đánh giá / ý kiến nào.
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaTrạng