Black & Grey tattoo style done by Danis at Saigon Ink StudioDanis Nguyen

Color / Black & Grey Tattoo
Black & Grey tattoo style done by Danis at Saigon Ink Studio

Black & Grey tattoo style done by Danis at Saigon Ink Studio

Đánh giá / Ý kiến
03/08/2016 22:48
Bên anh có xăm hình này vài năm phai ko
Thức
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaDanis Nguyen