Black & Grey tattoo style done by Phuc at Saigon Ink StudioPhúc

Color / Black & Grey Tattoo
Black & Grey tattoo style done by Phuc at Saigon Ink Studio

Black & Grey tattoo style done by Phuc at Saigon Ink Studio

Đánh giá / Ý kiến
Chưa có đánh giá / ý kiến nào.
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaPhúc