Maori tattoo done by Duc Trang - Saigon Ink(R) StudioTrạng

Tribal & Maori Tattoo
Maori tattoo done by Duc Trang - Saigon Ink(R) Studio

Maori tattoo done by Duc Trang - Saigon Ink(R) Studio

Đánh giá / Ý kiến
22/03/2016 08:17
These perfect straight lines looks so amazing.
Ashlee
Ý kiến của bạn
Đã gửi đánh giá.
Tác phẩm khác củaTrạng